Organizacijska struktura

Upravni odbor
 

Upravni odbor je najviše tijelo Zaklade. Članove Upravnog odbora imenuju osnivači Zaklade, tj. jednog predstavnika/cu Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka, te tri predstavnika Sveučilište u Rijeci. Članovi među sobom biraju predsjednika i zamjenika predsjednika. Nakon isteka četverogodišnjeg mandata članovi Upravnog odbora mogu biti ponovno imenovani na tu funkciju.

Članovi Upravnog odbora Zaklade:

prof. dr. sc. Damir Zec, predsjednik
mr. sc. Edita Stilin, potpredsjednica
Boris Popović, dipl. ing. el., MBA
Lana Golob
prof. emeritus Bruno Grbac

Ravnatelj/ica

Ravnatelj/ica Zaklade predstavlja i zastupa Zakladu. Ravnatelja/icu imenuje Upravni odbor na vrijeme od četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/icu Zaklade.
 

Stručno osoblje

Stručne službe Zaklade obavljaju stručne i administrativne poslove.

Stručne službe čine:

Ostalo

Od 1. siječnja 2016. knjigovodstvene usluge obavlja Računovodstveni servis Alinea d. o. o.

Usluge održavanja mrežnih stranica i potpore EPP sustavu natječajne djelatnosti Zaklade Sveučilišta u Rijeci obavlja vanjski suradnik Saša Dupor.

Povijest

Do konstituiranja postojećih Zakladnih tijela 3. studenoga 2003. godine funkciju privremenog upravitelja Zaklade obnašao je akademik Daniel Rukavina, rektor Sveučilišta u Rijeci.

Prvi predsjednik Upravnog odbora Zaklade (od 3. studenoga 2003. do 10. svibnja 2005.) bio je prof. dr. sc. Petar Šarčević. Profesor Ivan Vanja Frančišković funkciju predsjednika Upravnog odbora obnašao je od 29. studenoga 2005. do 15. prosinca 2015. (izabran 29. studenoga 2005., 8. travnja 2010., te 15. prosinca 2012. godine). Prof. dr. sc. Damir Zec za predsjednika Upravnog odbora izabran je 16. prosinca 2015.

Članovi prvog sastava Upravnog odbora (od 3. studenoga 2003. godine) bili su: prof. emerit. dr. sc. Špiro Milošević (mandat do 3. studenog 2007.), prof. dr. sc. Vidoje Vujić (mandat do 3. studenoga 2011.), dr. sc. Nataša Zrilić (mandat do 3. studenoga 2011.) i prof. emerit. Juraj Spečić (mandat do 21. rujna 2015.).

Prof. dr. sc. Božidar Križan imenovan je u Upravni odbor 3. studenoga 2007. (mandat do 3. studenoga 2011.), a prof. dr. sc. Boris Pritchard 21. rujna 2011. (mandat do 21. rujna 2015.). Dana 21. rujna 2011. godine mr. sc. Jasna Blažević (mandat do 21. rujna 2015.) i prof. Sanda Sušanj (drugi put birana 26. studenoga 2015.) imenovane su novim članicama Upravnog odbora. Mr. sc. Edita Stilin za članicu je izabrana 4. studenoga 2013.

Profesor Frančišković i Boris Popović, dipl. ing. el., MBA kao članovi u Upravnom odboru sudjeluju od 24. studenoga 2015. godine. Na osobni zahtjev, 20. studenoga 2018. prof. dr. sc. Ivan Vanja Frančišković razriješen je dužnosti, a novim članom Upravnog odbora postaje profesor emeritus Bruno Grbac.

Funkciju ravnateljice Zaklade u razdoblju od 3. studenoga 2003. do 2. kolovoza 2009. godine obnašala je prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, a od 3. kolovoza 2009. do 1. listopada 2013. prof. dr. sc. Sanja Barić. Izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić za ravnateljicu Zaklade izabrana je 19. rujna 2013., te dana 17. listopada 2017. godine u drugi mandat. Dana 15. lipnja 2021. Bojana Ćulum Ilić imenovana je četvrtom ravnateljicom Zaklade Sveučilišta.

U stručnim službama Zaklade radili su: Jasmina Čelica, Daria Glavan-Šćulac, Marko Turk, Maja Skočanić, Sandra Nuždić, Iris Matković, Ana Kola, Sanja Lujić Pirc, Magdalena Butina, Aleksandra Ignatoski, Matea Potočnjak, Andrea Laurić i Petra Bačić.